Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Bij de verkoop van de toestellen – de prijzen zijn exclusief B.T.W. – gebeurt het vervoer op risico van de klant. Hierbij werd met de klant overeengekomen wie het transport regelt. Kosten zijn steeds voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen.
 1. Elke factuur heeft een betalingstermijn van 8 kalenderdagen, zonder korting. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk overeengekomen bij de levering/bestelling. Bij gebrek aan betaling zal van rechtswege af, zonder enige aanmaning, het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met 3 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op de dag der betaling. Bovendien zal o.m. een forfaitair bedrag van 20 % worden aangerekend, met een minimum van 150,00 €, onverminderd het recht van AVOTEX BV om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade dit forfaitaire bedrag zou overschrijden. Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings-, leverings-, of plaatsingsbon verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. Indien AVOTEX BV op verzoek van de klant de factuur zou opgesteld hebben op naam van een derde, ontstaat er geen schuldvernieuwing en blijft de klant zelf samen met deze derde in alle gevallen hoofdelijk gehouden tot betaling van de facturen en eventuele verschuldigde kosten en vergoedingen.
 1. Klachten moeten schriftelijk binnen de acht dagen na factuurdatum aangetekend meegedeeld worden. Dit protest dient gemotiveerd te zijn.
 1. Zolang de openstaande facturen niet volledig betaald zijn, blijven de geleverde goederen exclusief eigendom van de leverancier.
 1. Indien de klant de overeenkomst verbreekt, is een schadevergoeding verschuldigd van 30 % op de koopsom met een minimum van 150,00 €.
 1. Overmacht zoals oorlog, gedeeltelijke of gehele staking, technische werkloosheid tengevolge van tekort aan materialen, energie, e.a., ontslaat BV AVOTEX van haar verplichtingen zolang de oorzaak van overmacht haar uitwerking heeft.
 1. Indien een product gebreken vertoont, beperkt de verantwoordelijkheid van de leverancier zich tot zijn vervanging, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen.
 1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats waar de vennootschapszetel van AVOTEX BV gevestigd is.

Onderhoudscontract voor brandblussers en muurhaspels:

 1. Het onderhoudscontract omvat:
  • Nazicht der vermelde toestellen éénmaal per jaar op een datum door ons te bepalen, maar het ontneemt de klant de verantwoordelijkheid niet om onze firma zelf te verwittigen indien de datum verstreken is.
  • De herstellingen die nodig zijn voor het goed functioneren van de toestellen. Vervangingen gebeuren op kosten van de klant.
  • Het aanbrengen van een label met datum van keuring aan elk gecontroleerd toestel.
 1. Bij het ontbreken van een onderhoudscontract dient de klant 3 maand voor de maand waarin de jaarlijkse controle plaats vindt, aangetekend op te zeggen, zo niet dient hij nog één volledige controle te betalen, ongeacht of deze uitgevoerd werd of niet.
 2. Aansluitend op de jaarlijkse nazichtbon wordt een factuur toegezonden.
 3. Afgezien van de bijzondere voorwaarden van toepassing op onderhavige overeenkomst, gelden de algemene voorwaarden hierboven afgedrukt. Hiervan kan afgeweken worden bij middel van een door partijen ondertekend geschrift.
 4. Zonder afbreuk te doen aan artikel 6 hieronder, is het contract onderschreven voor een periode van 5 jaar.
 5. Behoudens een beëindiging van de overeenkomst volgens artikel 8 van dit contract, wordt de overeenkomst aan het einde van elke periode stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 5 jaar.
 6. Toestellen die na afsluiting van het contract aangekocht of bijgeplaatst werden maken automatisch deel uit van het bestaande onderhoudscontract.
 7. De beide partijen behouden zich evenwel het recht voor jaarlijks aan deze overeenkomst een einde te stellen, mits vooropzeg van drie maand vòòr iedere jaarlijkse vervaldag, bij aangetekend schrijven gegeven. Indien het de klant is die gebruik maakt van dit recht, zal hij een afnemende vergoeding moeten betalen gelijk aan 30 % van het totaal der premies welke nog te lopen blijven van de in gang zijnde periode van 5 jaar, met minimum van één jaarlijkse premie. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van de laatste jaarlijkse nazicht-factuur.
 8. Anderzijds, in geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van de premie op de vervaldag, behoudt de BV AVOTEX het recht voor de lopende overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat deze beëindiging recht geeft op enige schadeloosstelling.
 9. Elke verandering in de toestand van de klant, zoals stopzetting van de activiteit, wijziging van rechtsvorm, enz. moet aan de BV AVOTEX per aangetekend schrijven meegedeeld worden. Geen enkele andere manier van kennisgeving zal in aanmerking genomen worden. Bij gebrek aan de hogervermelde kennisgeving en wat ook de duur van de tussengekomen verandering weze, blijft de klant steeds persoonlijk verplicht alle vervallen of nog te vervallen premies te betalen. Hierdoor vervalt het onderhoudscontract niet, behalve bij stopzetting van de activiteit.
 10. Adresverandering – verplaatsing van apparaten : Elke adresverandering of verplaatsing van apparaten zal onmiddellijk meegedeeld worden aan de BV Avotex, zoniet zullen de daaruit voortvloeiende kosten van administratie of verplaatsing in rekening gebracht worden.
 11. Het onderhoudscontract werd afgesloten tegen een welomschreven prijs. Deze prijs is uiteraard jaarlijks herzienbaar in functie van de index der consumptieprijzen. De formule hiervoor bedraagt : basisprijs x (nieuw indexcijfer van de maand die de nazichtmaand voorafgaat / aanvangsindexcijfer).
 12. Het afleveren door onze firma van een attest van nazicht impliceert uitsluitend het in orde en in goede werking bevinden van het toestel op datum van nazicht. Onze firma kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het falen van een toestel ingevolge foutieve manipulatie door gebruiker of tekortkomingen voortkomende uit ingrijpen van derden.

15/01/2020